Tiểu sử của Ngài Đại sứ

LÝ LỊCH CỦA NGÀI UMEDA KUNIO
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 

 
 
Ngày tháng năm sinh     tháng 3 năm 1954
 
Nơi sinh                         Tỉnh Hiroshima

Công việc đã kinh qua:
 
Tháng 4 năm 1978          vào làm việc tại Bộ Ngoại giao
Tháng 4 năm 1995 Trưởng phòng Đông Nam Á 2, Vụ Châu Á
Tháng 7 năm 1996 Trưởng phòng Chính sách Khu vực, Vụ Châu Á  
Tháng 7 năm 1997 Tham tán, Đại sứ quán Nhật Bản tại Peru
Tháng 9 năm 1998          Tham tán, Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ
Tháng 6 năm 1999 Tham tán, Phái đoàn Thường trực Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc
Tháng 1 năm 2002 Công sứ, Phái đoàn Thường trực Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc
Tháng 9 năm 2002 Trưởng phòng Nhân sự
Tháng 9 năm 2004 Hàm Tham tán, Văn phòng Bộ Ngoại giao
Tháng 5 năm 2005 Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại đồng thời  Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á & Châu Đại dương
Tháng 12 năm 2006 Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc
Tháng 8 năm 2010 Vụ trưởng, Vụ Đông Nam & Tây Nam Á
Tháng 9 năm 2012 Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế
Tháng 1 năm 2014 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Brazil
Tháng 10 năm 2016 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam