Có thông tin bằng tiếng Việt ~Gửi các bạn có nguyện vọng làm việc ở Nhật~

 Các trang web dưới đây có cung cấp thông tin bắng tiếng Việt về Luật lao dộng của Nhật Bản. Xin mời các bạn có nguyện vọng làm việc ở Nhật (ví dụ: các bạn thực tập sinh kỹ năng, các bạn du học sinh muốn đi làm thêm) hãy tham khảo thông tin.
 Luật lao động của Nhật Bản không chỉ áp dụng cho các nhân viên chính thức của các công ty mà còn áp dụng cho cả thực tập sinh kỹ năng và người làm bán thời gian. Luật có quy định về việc áp dụng mức tiền lương tối thiểu và quyền lợi được nghỉ có hưởng lương.
 Trong cuốn Sổ tay thực tập sinh kỹ năng dưới đây có ghi những điểm cần lưu ý về cuộc sống sinh hoạt ở Nhật Bản.
 Ngoài ra trên Homepage của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng đăng tải rất nhiều thông tin về du học.
 Xin mời các bạn tham khảo!
 
 
●Homepage của Tổ chức thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài (phiên bản tiếng Việt)
http://www.otit.go.jp/notebook_vi/
 
●Sổ tay thực tập sinh kỹ năng
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/300226-02%20.pdf
 
●Gửi các bạn thực tập sinh kỹ năng nước ngoài ~Về Luật pháp liên quan tới Tiêu chuẩn lao động ở Nhật Bản~【Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi】(Phiên bản tiếng Việt)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/foreigner/technical_intern/dl/vietnamese_01.pdf
 
●Bạn có đang gặp phải những khó khăn về điều kiện lao dộng không? 【Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi】(Phiên bản tiếng Việt)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/vietnam.pdf
 
●Tổ chức hưu trí Nhật Bản (Phiên bản tiếng Việt)
http://www.nenkin.go.jp/international/pamphletvietnames/index.html
 
(Homepage của Đại sứ quán Nhật Bản (Liên quan tới du học))
http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Thongtinduhoc.html
http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_DuhocNhat_Q-A.html
 

Địa chỉ liên hệ về sự kiện này:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Ban Kinh tế (Phụ trách: Mr. Momoi)
TEL:+84-4-3846-3000
FAX:+84-4-3846-3044