Thông báo kết quả phân trường dành cho lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2018 (MEXT) (lưu học sinh đại học, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp)

Kết quả phân trường dành cho lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2018 (MEXT) (lưu học sinh đại học, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) do Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tiến hành như sau:

1. Kết quả phân trường của lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản 2018 (MEXT) (lưu học sinh đại học, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hãy xem file EXEL.
    ※Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả phân trường này.

2. Những điểm cần lưu ý đối với lưu học sinh đại hoc và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp được đăng trải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hãy xem file PDF.