Thông tin về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

2020/5/7

Như một phần trong các biện pháp kinh tế ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19, Chính phủ Nhật Bản quyết định thực hiện gói hỗ trợ “Tiền trợ cấp cố định đặc biệt” (100.000 yên/1 người) nhằm hỗ trợ sinh hoạt phí cho tất cả những người (không phân biệt quốc tịch) có tên trong “Sổ đăng ký cư trú cơ bản”(住民基本台帳)của Nhật Bản tại thời điểm ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Mời các quý vị người Việt Nam sinh sống lâu dài tại Nhật Bản tham khảo thông tin dưới đây.
 

(Tiếng Việt/ベトナム語版)https://kyufukin.soumu.go.jp/vi-VN/

(Tiếng Nhật/日本語版)https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/

(Tiếng Anh/英語版)https://kyufukin.soumu.go.jp/en/