Thông báo về việc bắt đầu tiếp nhận hồ sơ visa “Lưu trú ngắn hạn”, … tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

2024/5/22
   Kể từ ngày 01/06/2024, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ tiếp nhận và xử lý hoàn toàn nghiệp vụ visa bao gồm cả visa lưu trú ngắn hạn. Như vậy, khu vực quản lý về visa của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam kể từ ngày 01/06/2024 sẽ chỉ từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra các tỉnh phía Bắc.
 (https://www.danang.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_Visatop.html

   Việc xin cấp visa lưu trú ngắn hạn cho những người sinh sống ở khu vực từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Gia Lai, Bình Định do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp nhận thông qua các Đại lý ủy thác được thực hiện từ trước tới nay, thì kể từ ngày 01/06/2024, sẽ được tiến hành bởi các Đại lý ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.
 (Danh sách các Đại lý ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng:https://www.danang.vn.emb-japan.go.jp/files/100667642.pdf
 
   Việc thay đổi khu vực tiếp nhận này sẽ được tiến hành trong thời gian 01 tháng chuyển giao, do đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng vẫn tiếp nhận hồ sơ cho đến ngày 30/06/2024.
 (Khu vực quản lý của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng:Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Kon Tum, Tỉnh Gia Lai)