Thông báo về kết quả tuyển chọn vòng 2 lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp)

2023/1/4

     Xác nhận kết quả tuyển chọn vòng 2 lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) theo hướng dẫn dưới đây.
 

    Kết quả tuyển chọn lưu học sinh nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 sẽ được thông báo sau khi có kết quả tuyển chọn cuối cùng.

   1.  Danh sách các ứng viên đỗ vòng 2 kỳ thi tuyển chọn lưu học được cấp Học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) được đẳng tải trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo VIệt Nam (file exel).
http://icd.edu.vn/372/ket-qua-tuyen-chon-vong-2-luu-hoc-sinh-duoc-cap-hoc-bong-mext-nam-2023.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2121
 
  •   Chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến kết quả này.