Thông báo về kết quả tuyển chọn vòng 2 lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (lưu học sinh nghiên cứu sinh).

2023/2/7

   Xác nhận kết quả tuyển chọn vòng 2 lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (lưu học sinh nghiên cứu sinh) theo hướng dẫn dưới đây.

    1. Danh sách các ứng viên đỗ vòng 2 kỳ thi tuyển chọn lưu học được cấp Học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2023 (lưu học sinh nghiên cứu sinh) được đẳng tải trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (file exel)
http://icd.edu.vn/372/ket-qua-tuyen-chon-luu-hoc-sinh-nghien-cuu-sinh-duoc-cap-hoc-bong-mext-nam-2023.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2130
  
    Chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến kết quả này.
 
    2. Các ứng viên lưu học sinh nghiên cứu sinh cần xác nhận lại những điểm cần lưu ý trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
http://icd.edu.vn/372/ket-qua-tuyen-chon-luu-hoc-sinh-nghien-cuu-sinh-duoc-cap-hoc-bong-mext-nam-2023.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2130