Hội thảo về Chương trình đào tạo, Năng lực nghiên cứu, học bổng, hỗ trợ của Đại học Kyushu, Nhật Bản

Tên sự kiện: Hội thảo về Chương trình đào tạo, Năng lực nghiên cứu, học bổng, hỗ trợ của Đại học Kyushu, Nhật Bản.

Tên cơ quan tổ chức sự kiện: Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, Đại học Kyushu và Đại học Thủy Lợi.

Thời gian tổ chức: 17/1/2018.

Địa điểm: Đại Học Thủy Lợi, Hà Nội.

Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình đào tạo, nghiên cứu, học bổng và hỗ trợ lưu học sinh quốc tế tại Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản.

URL: http://www.tlu.edu.vn/tin-thong-bao/hoi-thao-gioi-thieu-cac-chuong-trinh-dao-tao-quoc-9408