Tiểu sử của Ngài Đại sứ

LÝ LỊCH CỦA NGÀI UMEDA KUNIO
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 

 
 
Ngày tháng năm sinh     tháng 3 năm 1954
 
Nơi sinh                         Tỉnh Hiroshima

Chức vụ: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Công việc đã kinh qua:
 
Tháng 4 năm 1978          Vào làm việc tại Bộ Ngoại giao
Tháng 4 năm 1995 Trưởng phòng Đông Nam Á 2, Vụ Châu Á
Tháng 7 năm 1996 Trưởng phòng Chính sách Khu vực, Vụ Châu Á  
Tháng 7 năm 1997 Tham tán, Đại sứ quán Nhật Bản tại Peru
Tháng 9 năm 1998          Tham tán, Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ
Tháng 6 năm 1999 Tham tán, Phái đoàn Thường trực Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc
Tháng 1 năm 2002 Công sứ, Phái đoàn Thường trực Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc
Tháng 9 năm 2002 Trưởng phòng Nhân sự
Tháng 9 năm 2004 Hàm Tham tán, Văn phòng Bộ Ngoại giao
Tháng 5 năm 2005 Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại đồng thời  Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á & Châu Đại dương
Tháng 12 năm 2006 Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc
Tháng 8 năm 2010 Vụ trưởng, Vụ Đông Nam & Tây Nam Á
Tháng 9 năm 2012 Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế
Tháng 1 năm 2014 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Brazil
Tháng 10 năm 2016 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam

   Ngoài ra, Đại sứ Umeda đã từng nhậm chức Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Sau đại học trường Đại học Kyoto (Chính trị quốc tế, từ 4/2011 đến 3/2013), Ủy viên Ban Quốc tế Liên đoàn Bóng Đá Nhật Bản (từ 4/2014 đến nay), Thành viên Tổ Tư vấn của Liên đoàn Bóng Đá Nhật Bản (từ 4/2016 đến nay).