Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ngài YAMADA Takio

2020/5/15

  

Công việc đã kinh qua:
 
Tháng 9 năm 1959 Sinh tại Nhật Bản
Tháng 4 năm 1983 Vào làm việc tại Bộ Ngoại giao
Tháng 8 năm 2002 Trưởng Ban Tây Nam Á, Vụ Châu Á và Châu Đại Dương 
Tháng 2 năm 2004 Trưởng Ban Chính sách Khu vực, Vụ Châu Á và Châu Đại Dương
Tháng 3 năm 2006 Tham tán, Đại sứ quán Nhật Bản tại Ấn Độ 
Tháng 1 năm 2007 Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Ấn Độ 
Tháng 7 năm 2008 Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Indonesia 
Tháng 4 năm 2010 Đại sứ phụ trách về ASEAN 
Tháng 5 năm 2011 Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN 
Tháng 2 năm 2012 Phó Vụ trưởng, Vụ Phân tích Thông tin 
Tháng 1 năm 2014 Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại Tổng hợp
Tháng 7 năm 2014 Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Tây Nam Á 
Tháng 10 năm 2015 Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế 
Tháng 10 năm 2017  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại UNESCO 
Tháng 5 năm 2020  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam