Hướng dẫn về chế độ xin visa ủy thác

2022/7/1

1. Danh sách các đại lý ủy thác

      Hiện tại, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có tiếp nhận hồ sơ xin visa và trả kết quả tại 13 Đại lý ủy thác.
      Chi tiết hãy trực tiếp liên lạc với Đại lý ủy thác được Đại sứ quán Nhật Bản chỉ định.  

2. Những chú ý về việc sử dụng dịch vụ

      □   Phí dịch vụ hay thời gian tiếp nhận có thể khác nhau giữa các Đại lý ủy thác.
      □   Quý khách sử dụng dịch vụ Đại lý ủy thác vẫn cần thu xếp thời gian thoải mái để tiến hành thủ tục xin visa.
      □   Trường hợp việc cung cấp dịch vụ của Đại lý ủy thác có điểm không thích hợp xin hãy thông báo với Ban lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản.
 

 (Hết)