Danh sách các Đại sứ Nhật Bản từng công tác tại Việt Nam

2016/11/7
1 Đại sứ Nara Yasuhiko (Tháng 9/ 1973 ~ . Từ tháng 8 năm 1972, làm việc tại Sài Gòn)
2 Đại sứ Hitomi Hiroshi
(Tháng 4/ 1975 ~ Công tác tại thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi Đại sứ Hitomi hết nhiệm kỳ, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt có Đại biện lâm thời của Nhật Bản)
3 Đại sứ Hasegawa Takaaki (Tháng 4/ 1976 ~ Công tác tại Hà Nội )
4 Đại sứ Noda Eijiro (Tháng 6/ 1979 ~ )
5 Đại sứ Yatabe Atsuhiko (Tháng 11/ 1981 ~ )
6 Đại sứ Tsutsumi Koichi (Tháng 2/ 1984 ~ )
7 Đại sứ Matano Kagechiaka (Tháng 11/ 1986 ~ )
8 Đại sứ Asomura Kuniaki (Tháng 12/ 1988 ~ )
9 Đại sứ Yushita Hiroyuki (Tháng 3/ 1991 ~ )
10 Đại sứ Ogura Kazuo (Tháng 8/ 1994 ~ )
11 Đại sứ Suzuki Katsunari (Tháng 9/ 1995 ~ )
12 Đại sứ Nakamura Takeshi (Tháng 3/ 1999 ~ )
13 Đại sứ Yamazaki Ryuichiro (Tháng 3/ 2001 ~ )
14 Đại sứ Hattori Norio (Tháng 11/ 2002 ~ )
15 Đại sứ Sakaba Mitsuo (Tháng 1/ 2008 ~ )
16 Đại sứ Tanizaki Yasuaki (Tháng 9/ 2010 ~ )
17 Đại sứ Fukada Hiroshi (Tháng 7/ 2013 ~ )
18 Đại sứ Umeda Kunio (Tháng 10/ 2016~ )
19 Đại sứ Yamada Takio (Tháng 2/2020~)


Chú ý 1: Đây là danh sách các Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam sau khi hai nước thiết lập quan hệ Ngoại giao vào tháng 9 năm 1973

 

Chú ý 2: Thời gian ghi trong ngoặc là thời gian các Đại sứ được bổ nhiệm (không phải là thời gian đến Việt Nam)

 

Chú ý 3: “Đại sứ quán Nhật Bản” đã trải qua những lần đổi tên sau: “Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Tháng 5/ 1974), “Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam” (ヴィエトナム大使館, Tháng 7/ 1976) và “Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam” (ベトナム大使館, Tháng 4/ 2003).