Xóa bỏ giấy phép của đoàn thể quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài

   Ngày 8 tháng 10, Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã thông báo về việc xóa bỏ giấy phép của hai đoàn thể quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài là Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai và Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai. Nội dung cụ thể như sau:
 
<Đoàn thể quản lý bị xóa giấy phép>

   Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai
   Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai

【Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai】

  1. Đoàn thể quản lý bị xóa giấy phép
    (1) Tên: Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai
    (2) Người đại diện: Ishibashi Junya- Chủ tịch
    (3) Trụ sở: Số 56-1 Osato, Shibayamamachi, Sanbu Gun, Chiba prefecture.

  2. Nội dung xử phạt
   Theo quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 37 Luật thực tập kỹ năng, ngày 8 tháng 10 năm 2019 xóa bỏ giấy phép của đoàn thể quản lý.

  3. Lý do xử phạt
   Kokusai Gijutsukoryu Kyodo Kumiai đã ký kết Phụ lục hợp đồng liên quan tới chương trình thực tập kỹ năng người nước ngoài với cơ quan phái cử là TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY trong đó quy định nội dung phạt vi phạm hợp đồng đối với thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và một số thỏa thuận có nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 28 Luật thực tập kỹ năng. Vì vậy, đoàn thể quản lý này không được công nhận là có đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý thực tập sinh một cách đúng đắn, không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại điểm 8 khoản 1 điều 25 của Luật thực tập kỹ năng, căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 37 của Luật này đã bị xóa giấy phép.

【Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai】

 1. Đoàn thể quản lý bị xóa giấy phép
   (1) Tên: Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai
   (2) Người đại diện: Uratsuka Atsuo- Chủ tịch
   (3) Trụ sở: Số 2, Oazakagiage 451, Iwatsuki Ku, Saitama prefecture.

 2. Nội dung xử phạt
   Theo quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 37 Luật thực tập kỹ năng, ngày 8 tháng 10 năm 2019 xóa bỏ giấy phép của đoàn thể quản lý.

 3. Lý do xử phạt
   Kyodo Jigyo Kyodo Kumiai đã ký kết Phụ lục hợp đồng liên quan tới chương trình thực tập kỹ năng với cơ quan phái cử là VIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANY trong đó bao gồm các nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 28 Luật thực tập kỹ năng. Vì vậy, đoàn thể quản lý này không được công nhận là có đủ năng lực để thực hiện công tác quản lý thực tập sinh một cách đúng đắn, không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại điểm 8 khoản 1 điều 25 của Luật thực tập kỹ năng, căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 điều 37 của Luật này đã bị xóa giấy phép.