Gửi đến các lưu học sinh Việt Nam đang sống tại Nhật Bản: về "Trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh sinh viên" để "tiếp tục học tập

2020/5/20
Chính phủ Nhật Bản tiến hành “Trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh sinh viên” bằng tiền mặt đối với những học sinh, sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính trong cuộc sống do thu nhập bị giảm mạnh vì không thể làm việc bán thời gian do ảnh hưởng của sự lây lan virus Corona chủng mới. Các lưu học sinh nước ngoài đang ở Nhật Bản là đối tượng được hưởng khoản trợ cấp này.
 
Ngoài tình trạng khó khăn về tài chính thì thành tích học tập và tỷ lệ chuyên cần cũng được tham khảo khi xem xét trợ cấp ở mức 200.000 yên hoặc 100.000 yên.
 
Lưu học sinh Việt Nam thuộc đối tượng được trợ cấp cần trao đổi với các trường đại học, trường trung cấp nghề, trường tiếng Nhật đang theo học để tiến hành các thủ tục đăng ký tiếp nhận.
 
FB của Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Về quyết định cấp “Trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh sinh viên" để "tiếp tục học tập"):
https://www.facebook.com/208566032501821/posts/4110151052343280/
 
HP của Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (“Trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh sinh viên" để "tiếp tục học tập"):
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html