Về việc xóa tên công ty TMS ra khỏi danh sách các doanh nghiệp phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản.

2020/6/3
   Theo thông báo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2020, công ty cổ phần TMS nhân lực (TMS HUMAN RESOURCE JOINT STOCK COMPANY) đã bị xóa tên khỏi danh sách các doanh nghiệp phái cử đủ điều kiện phái cử thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản.
   Xin lưu ý rằng từ nay về sau công ty nói trên sẽ không thể phái cử các thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản nữa.