Ủy ban hợp tác kinh tế Nhật Bản-Mekong "Phái đoàn kinh tế Nhật Bản thăm Việt Nam"

Tên sự kiện:  Ủy ban hợp tác kinh tế Nhật Bản-Mekong 
"Phái đoàn kinh tế Nhật Bản thăm Việt Nam"

Tên cơ quan tổ chức sự kiện:  Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản - Phòng thương mại và công nghiệp Tokyo

Thời gian tổ chức:  11/3/2018~16/3/2018

Địa điểm:  Hà Nội (MPI, VCCI.v.v.), Đà Nẵng, Huế

Tóm tắt: 
・Tổ chức hội nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI) lần thứ 5 trong năm nay  và buổi giao lưu.v.v. với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội.
・Chào xã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và trao đổi thông tin về miền trung Việt Nam tại Đà Nẵng.
・Thị sát doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Huế.
Thông qua các hoạt động ghi trên nhằm mở rộng hơn nữa cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

URL:  http://www.tokyo-cci.or.jp/about/international/mekong