Các biện pháp của Chính phủ Nhật Bản xung quanh bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới (Thực hiện cách ly/cách ly tại chỗ)

2020/2/21
1.

  
Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định/ công bố các pháp lệnh “Pháp lệnh chỉ định bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới là một loại bệnh truyền nhiễm căn cứ Điều 34 Luật Kiểm dịch” (Pháp lệnh số 28 năm Lệnh Hòa thứ 2) và “Pháp lệnh cải chính một phần của Lệnh thực hiện Luật Kiểm dịch” (Pháp lệnh số 29 năm Lệnh Hòa thứ 2), và có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2020.
2.   

 
Từ đó, xin thông báo các biện pháp dưới đây được quy định trong Luật Kiểm dịch sẽ được thực hiện khi nhập cảnh vào Nhật Bản nhằm phòng chống sự lây lan của bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới vào Nhật Bản. Thêm vào đó, trong các biện pháp dưới đây những người nghi ngờ nhiễm bệnh và những người mang mầm bệnh nhưng chưa có triệu chứng cũng được coi là bệnh nhân của virut Corona thể mới.
(1) Cách ly
  Trưởng cơ quan kiểm dịch nếu trong khi kiểm dịch trường hợp phát hiện được bệnh nhân của bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới thì có thể cách ly bệnh nhân đó (ủy thác thực hiện nhập viện tại các cơ quan y tế chỉ định cho bệnh truyền nhiễm).
(2) Cách ly tại chỗ
   Trưởng cơ quan kiểm dịch nếu trong khi kiểm dịch trường hợp phát hiện ra người có nguy cơ truyền nhiễm mầm bệnh của bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới thì có thể thực hiện cách li tại chỗ người này (ủy thác thực hiện nhập viện tại các cơ sở y tế chỉ định cho bệnh truyền nhiễm, hoặc thực hiện tại các cơ sở lưu trú hay tàu biển).