Kinh tế - Hợp tác kinh tế Việt Nam

1) Viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam