【Thông tin cập nhật ngày 2 tháng 2 năm 2024】Đình chỉ tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng từ doanh nghiệp phái cử đã để phát sinh một số lượng đáng kể thực tập sinh bỏ trốn.

2021/6/18
Xin thông báo kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2024, cơ quan chức năng Nhật Bản đã dỡ bỏ biện pháp đình chỉ tiếp nhận thực tập sinh mới đối với doanh nghiệp phái cử sau đây:
  MH Vietnam Investment Promotion Joint Stock Company(MH VIET NAM., JSC: Số thứ tự 99 trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản)


Chi tiết xin mời tham khảo hướng dẫn của Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT)
 ・ Hướng dẫn tại Website của Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (bản tiếng Nhật)
 ・ Hướng dẫn tại Website của Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (bản dịch tiếng Việt tham khảo của Đại sứ quán Nhật Bản)
 
Thông tin đã đăng tải ngày 18 tháng 6 năm 2021
Xin thông báo là cơ quan chức năng Nhật Bản đã áp dụng biện pháp đình chỉ tiếp nhận thực tập sinh mới đối với các doanh nghiệp phái cử sau đây do doanh nghiệp đã để phát sinh một số lượng đáng kể thực tập sinh bỏ trốn:
(1) Hoa Binh Import - Export Joint Stock Company (HOGAMEX: Số thứ tự 11 trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản)
(2) Thai Nguyen Import Export Joint Stock Company (Batimex: Số thứ tự 77 trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản)
(3) MH Vietnam Investment Promotion Joint Stock Company(MH VIET NAM., JS: Số thứ tự 99 trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản)
(4) International ITC Joint Stock Company (ITC: Số thứ tự 132 trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản).
 
Riêng doanh nghiệp phái cử có tên tại mục 5 dưới đây là doanh nghiệp phái cử đã để phát sinh một số lượng đáng kể thực tập sinh bỏ trốn, đồng thời đã bị phía tiếp nhận từ chối vị thế là doanh nghiệp phái cử kể từ ngày 23 tháng 4 nên không thể phái cử thực tập sinh qua doanh nghiệp này. 
(5) Song Hong International Human Resource and Trading Joint Stock Company (SONG HONG HR.,JSC: Số thứ tự 141 trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản)
 
Xin mời tham khảo Hướng dẫn của Cơ quan quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài về thông tin chi tiết liên quan tới biện pháp xử lý vừa nêu.