Kính gửi các quý vị công dân Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản

2020/2/26

   B Lao đng, Y tế và Phúc li xã hi Nht Bn thông tin cho người dân Nht Bn như sau đây. Đây là nhng ni dung quan trng, vì vy các quý v công dân Vit Nam sinh sng ti Nht Bn hãy tìm hiu thông tin này.

   
Thông tin gửi đến người dân